Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Angel Island

Angel island

Giá bán: 5,000 - 7,000

Giá thuê: 100 - 200

Diện tích: 1,000,000 (m²)

Trạng thái: Đang xây dựng

Loại dự án: Trung tâm thương mại